Public Comment Form

Commenting open: May 22, 2023 12:00AM PT - July 05, 2023 11:59PM PT.

Dawn Food Products: Agreed Order and Public Participation Plan


Para someter comentarios en español, cambie el idioma de arriba
有關的信息, 已被翻譯成中文
Có thông tin bằng tiếng Việt
ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែររួមបញ្ចូល
Macluumaad af Soomaali ah ayaa la socda
በአማርኛ የተጻፈ መረጃ ተካትቷል


Fact Sheets : English , Español , 中文 , Tiếng Việt , ភាសាខ្មែរ , Af Soomaali , ኣማርኛ


Please note that this comment form is for the purpose of submitting a comment to the Washington State Department of Ecology. Commenter contact information is optional.


Contact information is necessary if you want to receive future notices or responses related to this topic.


Ecology negotiated a legal agreement called an Agreed Order with Bridge Point Seattle 130 LLC (Bridge Point), the Potentially Liable Person (PLP), for the Dawn Food Products cleanup site (Site) at 6901 Fox Avenue South in Seattle. The Agreed Order requires the PLP to address contamination at the Site.


We would like your input on the following documents:
  • Agreed Order : legal document that requires Bridge Point to investigate environmental conditions, complete a Remedial Investigation (RI), Feasibility Study (FS), and a draft Cleanup Action Plan (dCAP).
  • Public Participation Plan : describes how Ecology will inform the community about site activities and ways to become involved. 华盛顿州生态部与潜在责任人 (Potentially Liable Person, PLP) 即 Bridge Point Seattle 130 LLC (Bridge Point) 就位于西雅图 6901 Fox Avenue South 的 Dawn Food Products 清理点(以下简称“该地”)达成了一份名为《同意令》的法律协议。《同意令》要求 PLP 处理该地的污染问题。我们希望您对以下文件提出自己的意见: • 《同意令》:此法律文件要求 Bridge Point 调查环境状况,完成补救调查 (RI)、可行性研究 (FS) 和清洁行动计划草案 (dCAP)。 • 公众参与计划:说明生态部将如何告知社区现场活动信息和参与方式。 


Ecology đã đàm phán một thỏa thuận pháp lý được gọi là Sắc Lệnh Đã Đồng Thuận với Bridge Point Seattle 130 LLC (Bridge Point), Cá Nhân Có Khả Năng Chịu Trách Nhiệm (Potentially Liable Person, PLP), về hiện trường dọn sạch Dawn Food Products (Hiện Trường) tại địa chỉ 6901 Fox Avenue South ở Seattle. Sắc Lệnh Đã Đồng Thuận yêu cầu PLP phải xử lý tình trạng ô nhiễm tại Hiện Trường. Chúng tôi mong muốn được quý vị góp ý về những tài liệu sau: • Sắc Lệnh Đã Đồng Thuận: văn kiện pháp lý yêu cầu Bridge Point phải điều tra điều kiện môi trường, hoàn thành một cuộc Điều Tra Khắc Phục (Remedial Investigation, RI), Nghiên Cứu Khả Thi (Feasibility Study, FS), một bản thảo Kế Hoạch Dọn Sạch (draft Cleanup Action Plan, dCAP). • Kế Hoạch Công Chúng Tham Gia: mô tả cách thức Ecology thông tin cho cộng đồng về các hoạt động tại hiện trường và cách tham gia. 


ក្រសួងបរិស្ថាន (Ecology) បានចរចារលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវច្បាប់មួយ ដែលហៅថាបទបញ្ជាដែលយល់ព្រម (Agreed Order) ជាមួយ Bridge Point Seattle 130 LLC (Bridge Point), បុគ្គលដែលអាចទទួលខុសត្រូវដោយមានសក្តានុពល (Potentially Liable Person (PLP)) សម្រាប់កន្លែងសម្អាតផលិតផលអាហារដោន (Dawn Food Products) (Site) នៅ 6901 Fox Avenue South ទីក្រុង Seattle។ បទបញ្ជាដែលយល់ព្រម (Agreed Order) តម្រូវឱ្យបុគ្គល PLP ដោះស្រាយការធ្វើឱ្យក្រខ្វក់នៅទីតាំង (Site)។ យើងចង់ទទួលបានតម្រូវការរបស់អ្នកលើឯកសារខាងក្រោម៖ • បទបញ្ជាដែលយល់ព្រម (Agreed Order)៖ ឯកសារផ្លូវច្បាប់ដែលទាមទារ Bridge Point ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន បំពេញការស៊ើបអង្កេតលើការបង្ការ (RI) ការសិក្សាលទ្ធភាព (FS) និងសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពសម្អាត (dCAP)។ • ផែនការចូលរួមសាធារណៈ៖ ពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលក្រសួងបរិស្ថាន (Ecology) នឹងជូនដំណឹងដល់សហគមន៍អំពីសកម្មភាពទីតាំង និងវិធីចូលរួម។


Bay'adu waxay ku heshiiyeen sharci loo yaqaan Amarka Lagula Heshiiyay Bridge Point Seattle 130 LLC (Bridge Point), Cida Masuuliyada Yeelanaysa Mustaqbalka (Potentially Liable Person, PLP), goobta Nadiifinta Alaabaadka Cuntada Dawn (Site) oo ku taala 6901 Fox Avenue South in Seattle. Amarka Lagu Heshiiyay waxa uu u baahan yahay LPL inay ka jawaabto wasakhda goobta. Waxa aad ka doonaynaa fikirkaaga waraaqaha soo socda: • Amarka Lagu Heshiiyay: waraaqo sharci ah oo u baahan in Brigde Point inay baadho xaaladaha deegaanka, dhamaystirto Baadhitaanka Xalka ah (RI), Daraasada Macquuliyada (FS), iyo qabyo qoraalka Qorshaha Talaabada Nadiifinta (dCAP). • Qorshaha Ka Qayb Galka Shacabka: waxa uu sharaxayaa sida Bay'adu ay ugu sheegi doonto bulshada hawlaha goobta iyo qaababka lagaga qayb geli karo.


ኢኮሎጂ በ Seattle ውስጥ 6901 Fox Avenue South ለ Dawn Food Products የጽዳት ቦታ (ጣቢያ)፣ ከ Bridge Point Seattle 130 LLC (Bridge Point)፣ ተጠያቂ ሊሆን የሚችል ግለሰብ (Potentially Liable Person, PLP) ጋር የስምምነት ትእዛዝ (Agreed Order) የሚባል ህጋዊ ስምምነት ድርድር አድርጓል። የስምምነት ትእዛዙ ተጠያቂ ሊሆን የሚችል ግለሰብ (PLP) በጣቢያው ላይ ያለውን ብክለት እንዲያስወግድ ይፈልጋል። በሚከተሉት ሰነዶች ላይ የእርስዎን አስተያየት እንፈልጋለን፦ • የስምምነት ትእዛዝ፦ ህጋዊ ሰነድ ሲሆን Bridge Point የአካባቢ ሁኔታዎችን እንዲመመርመር፣ የመፍትሔ ምርመራ (RI)፣ የአዋጭነት ጥናት (FS)፣ እና ረቂቅ የጽዳት የድርጊት እቅድ (dCAP) እንዲያጠናቅቅ ይፈልጋል። • የህዝብ ተሳትፎ እቅድ፦ ኢኮሎጂ እንዴት ስለጣቢያ እንቅስቃሴዎች እና ስለመሳተፊያ መንገዶች ለህብረተሰቡ እንደሚያሳውቅ ይገልጻል። ለህዝብ እይታ ክፍት ግብዣ እና በተመሳሳይ ጊዜ ህዝባዊ ስብሰባ ኢኮሎጂ ለህዝብ እይታ ክፍት ግብዣ ያካሂዳል እናም ከዚያ በስፓኒሽ፣ ቻይንኛ፣ ቬትናምኛ፣ ክመር፣ ሶማሊኛ እና አማርኛ ከትርጉም ጋር በአካል/በመስመር ላይ በተመሳሳይ ጊዜ ስብሰባ ያደርጋል። 


Contact Information

All fields are optional unless otherwise indicated.

Submitted by Value

First Name

Last Name

Address

City

State

ZIP

Email

Consent to Mailing List

Your Comment


Comments are due by July 5, 2023 at 11:59 P.M.


To make a comment, please enter comment(s) in the text area. To submit attachments use the "upload a file" button below. Then hit 'Continue' to review your comment(s).


Any information (e.g., personal or contact) you provide on this comment form or in an attachment may be publicly disclosed and posted on the Internet.


To submit comments for a group please visit our Commenting Tips webpage.


Next Steps: After the close of the comment period, Ecology will review and consider all comments received as we finalize the documents and respond accordingly.

*Uploading a file is optional*

You may attach up to five 30 MB files to accompany your submission. Allowed formats are pdf, jpg, jpeg, png, txt, gif, doc, docx. If you experience technical difficulties submitting your comment please contact the person listed at the bottom of this page.


Thank you for subscribing to the Dawn Food Products: Agreed Order and Public Participation Plan mailing list.